Termeni si Conditii Contractuale

whatsapp
Suna E-mail

Termeni si conditii generale aplicabile tuturor Contractelor de vanzare incheiate de catre ABC LUDENS S.R.L.  cu toti cumparatorii produselor sale

 

Prezentele termene si conditii fac parte integranta din drepturile si obligatiile contractelor de vanzare produse incheiate de catre ABC LUDENS S.R.L.  cu clientii sai, fiind pe deplin aplicabile raporturilor comerciale ce iau nastere intre ABC LUDENS S.R.L.  si cumparatori, odata cu semnarea Contractului de vanzare produse.

Se subsumeaza astfel termenilor si conditiilor prevazute in Contractul cadru urmatoarele:

I.CONDITII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • Vanzarea, livrarea si montajul produselor se vor face integral, conform ofertei si masuratorilor care constituie intelegerea partilor cu privire la configuratia specifica a sistemelor utilizate si termenul de  livrare/montaj, oferta care reprezintă anexa la contract.
 • Oferta de pret, care are la baza masuratorile finale si proiectul beneficiarului, semnate de cumparator si de reprezentantul vanzatorului, reprezinta comanda de executie a comenzii. Din momentul semnarii ofertei de pret de catre reprezentantul cumparatorului, nu se mai accepta modificari ale configuratiei produselor, ale caracteristicilor tehnico-functionale,  etc.
 • In temeiul art 1755 Cod Civil, prezentul contract de vânzare se face cu rezerva dreptului de proprietate in sensul că, prin semnarea acestui contract Cumparatorul are drept de folosinta a produselor, transferul dreptului de proprietate realizându-se numai dupa achitarea in totalitate a pretului  prevăzut în contract.
 1. CONDITII PRIVIND PRETUL CONTRACTULUI:
  • La stabilirea pretului total se au in vedere absolut toate costurile necesare, inclusiv masuratorile finale (de executie) efectuate de catre un reprezentant autorizat al vanzatorului.

2.02.Pretul mentionat in contract este pretul total şi  ferm al bunurilor si serviciilor contractate si nu poate fi modificat pe toata durata de valabilitate a contractului , cu exceptia lucrarilor suplimentare solicitate de catre Cumparator si acceptate de catre Vanzator, pentru care se intocmeste un act aditional in care este trecută noua valoare.

2.03.Pretul transportului, montajului si cel al livrării este suportat de catre Vanzator si este inclus in pretul mentionat in contract

2.04.In cazul in care cumparatorul nu isi va indeplini obligatia de plata ce-i revine la termenul si in conditiile stipulate prin contract, vânzătorul este în drept să pretindă  penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere calculata la sumele efectiv datorate , dar nu mai mult decat valoarea contractului.

2.05.  Cumparatorul poate solicita in mod unilateral rezilierea unilaterala a contractului si restituirea pretului cu conditia ca produsele sa nu fi fost deja executate de Vanzator. In urma rezilierii unilaterale, acesta este  obligat la plata de daune in valoare de 10% din suma contractului .

 

 • CONDITII PRIVIND LIVRAREA SI MONTAJUL PRODUSELOR
  • Marfurile livrate vor fi insotite de Procesul Verbal de Receptie a mărfii si Certificatul de Garantie, care completează prezentul contract.
  • In cazul in care vanzatorul intarzie livrarea marfurilor, cumpărătorul este în drept să pretindă  penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea marfurilor nelivrate sau ,dupa caz, din valoarea marfurilor pentru care nu a fost executata obligatia de montaj, dar nu mai mult de valoarea totala a contractului. Dovada neindeplinirii obligatiei vânzătorului se face cu lipsa semnăturii de confirmare a cumpărătorului pe Procesul Verbal de Receptie a mărfii.
  • Cumparatorul se obliga sa asigure vanzatorului conditii de livrare si montaj (schele metalice,culoare libere,energie electrica,corpuri de iluminat, etc…) pentru marfurile ce fac obiectul prezentului contract, in caz contrar termenul contractului prelungindu-se in mod corespunzator.
  • Cumparatorul este obligat ca in ziua finalizarii montajului, sa semneze procesul-verbal de receptie a lucrării, mentionand, daca exista, obiectiile sale. Dupa data semnarii procesului-verbal de receptie, obiectiile care nu au fost mentionate in procesul-verbal de receptie nu vor fi luate in considerare de Vanzator.
  • Lucrarile de finisare si curatenie necesare dupa efectuarea montajului (tencuire, zugravire, finisare, etc) nu cad in sarcina Vanzatorului .
 1. CONDITII PRIVIND GARANTIA PRODUSELOR:
  • La semnarea procesului verbal de receptie, Cumparatorul va primi Certificatul de Garantie pentru produsele achizitionate.
  • Termenul de garantie curge din momentul semnarii de catre reprezentantul cumparatorului a Procesului-Verbal de Receptie.
  • Procesul-Verbal de Receptie se intocmeste in doua exemplare, unul pentru Cumparator si unul pentruVanzator.
   04. In cazul existentei unor obiectiuni/observatii din partea cumparatorului, acestea vor fi luate in considerare de catre vanzator doar in masura in care sunt mentionate in Procesul-verbal de receptie, cu exceptia viciilor ascunse care nu pot fi constatate cu prilejul receptiei. In situatia in care se constata deficiente cauzate de modalitatea de executare a obligatiilor de catre Vanzator, acesta este obligat sa le remedieze , pe cheltuiala sa, in termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data la care a fost notificat de existenta defectelor. Constatarea oricaror defecte ale produselor executate de  vanzator la momentul receptiei lucrarii sau anterior acesteia, nu confera dreptul cumparatorului de a intarzia efectuarea platii conform celor stabilite prin contract. Deasemenea, cumparatorul nu poate retine din pretul pe care il are de achitat, sume de bani reprezentand evaluarea defectelor, vanzatorul fiind obligat sa le remedieze pe cheltuiala sa exclusiva in termenul mai sus mentionat. In aceasta situatie, amanarea sau intarzierea platii de catre cumparator, cu mai mult de 3 zile lucratoare, duce de asemenea la pierderea garantiei .

4.05.Procesul-verbal de receptie se semneaza in mod obligatoriu de catre Cumparator sau de  prezentantul acestuia si de reprezentantul Vanzatorului.
4.06. Vanzatorul este exonerat de obligatiile sale privind garantia daca defectiunile se produc din cauza nerespectarii de catre Cumparator a normelor de utilizare sau a interventiilor neautorizate asupra produselor care stau la baza contractului. Orice reclamatie nejustificata atrage suportarea cheltuielilor de deplasare si interventie de catre client.

 1. CLAUZE DE VALIDITATE şi CLAUZE PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI
  • Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
  • Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
  • Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 3 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
 2. FORTA MAJORA
  • Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
  • Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile calendaristice producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
  • Daca in termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract si fara ca vreuna din ele sa pretinda daune-interese.
 • CONDITII PRIVIND NOTIFICARILE TRANSMISE DE PARTILE CONTRACTANTE
  • In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
 • LITIGII
  • In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente material de la sediul Vanzatorului.
 1. CLAUZA SPECIALA

10.01. Intarzierea la plata cu mai mult de 5 zile fata de termenele prevazute in acest inscris, şi în cazul în care vânzătprul înţelege să nu pretindă penalităţile prevăzute la art. 2, contractul  de vânzare se va desfiinţa de plin drept, fără somaţie sau punere în întârziere ori îndeplinirea unei alte formalităţi, părtile fiind repuse în situaţia anterioara semnarii contractului în virtutea unui pact comisoriu potrivit dispoziţiilor art. 1553 Cod Civil si da drept VANZATORULUI sa-si recupereze direct produsele, fara interventia instantei judecatoresti, fiind indreptit de asemenea să retină cu titlu de daune interese-evaluare anticipată a prejudiciului creat toate sumele achitate de catre CUMPARATOR pana la desfiintarea contractului.

10.02 In temeiul celor de mai sus si al art 1755 Cod civil privind vanzarea cu rezerva dreptului de proprietate, cumpărătorul intelege şi acceptă în mod expres că vânzătorul are dreptul, fără obtinerea unui acord suplimentar si fara instiintare in prealabil, ca după expirarea unui termen de gratie de 5 zile lucrătoare de la data scadentă pentru indeplinirea obligatiilor financiare asumate de cumpărător, dacă aceste obligatii nu au fost indeplinite sa-si recupereze direct produsele de la locul de montaj fara interventia instantei judecatoresti sau organelor de executare.

 1. CLAUZE FINALE
  • Modificarea contractului se face numai printr-un act aditional incheiat intre partile contractante.
  • Vânzătorul poate subcontracta furnizarea bunurilor sau serviciilor către o terţă persoană. Există subcontractare ori de câte ori produsul sau serviciul care face obiectul prezentului contract este în fapt furnizat, în tot sau în parte, de către un terţ cu care vânzătorul a subcontractat în acest scop.

   03.Chiar dacă subcontractează predarea bunurilor sau prestarea serviciilor, vânzătorul rămâne obligat personal faţă de cumpărător, păstrând dreptul de regres împotriva terţului subcontractant. Astfel, potrivit art. 1.770 Cod Civil, în cazul subcontractării, executarea contractului rămâne sub supravegherea vânzătorului şi acesta răspunde faţă de cumpărător pentru calitatea produselor şi a serviciilor furnizate de terţul subcontractant, având însă drept de regres împotriva acestuia.

Prezentele conditiile generale de precizare a clauzelor contractuale completeaza  contractul de vanzare incheiat de ABC LUDENS S.R.L., facand parte integranta din acesta ,  condiţii  care fac de care cumparatorul a luat la cunostinta de pe site-ul vanzatorului, www.abc-ludens.ro, fiind de acord cu acestea  şi asumânduşi-le în integralitatea lor. La cererea cumparatorului, aceste termene si conditii generale exemplificative pot fi puse la dispozitia acestuia la o adresa de e-mail indicata de catre acesta.